fbpx

Schrijf je direct in

Algemene voorwaarden

Bats Uitzendburo

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. U kunt geen rechten ontlenen aan de digitale versies van de algemene voorwaarden. De online-versie is ter kennisgeving.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening


Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waar van derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijvende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aan geeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een geode uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijke wijs behoort te begrijpen dat deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deo vereenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hier over te voren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangegeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daar van afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 5. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 6. Wanneer van overheidswege, wijzigingen in CAO, gestegen kosten van toelevering de lonen c.q. loonkosten stijgen is gebruiker gerechtigd deze stijgingen door te berekenen.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd in geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het
  voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten trekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledig aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de open gevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen dei aan de gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst e ontbinden indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede rond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk op niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te willen stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichting opschort behoudt hij zijn aanspraak uit de wet en overeenkomst.
 7. Gebruiker houdt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Goede uitoefening van leiding en toezicht/arbeidsomstandigheden.

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of op de leiding, als mede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. De opdrachtgever zal aan de hem ter beschikking gestelde arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaakheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gedaan.
 3. De opdrachtgevers is jegens de aan hem er beschikking gestelde arbeidskracht en de gebruiker verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7.658 BW. De arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen en de daarmee samenhangende regelgeving voorvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 4. Indien de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepszieke. De opdrachtgever informeert gebruiker zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De opdrachtgever zal aan de hem ter beschikking gestelde arbeidskracht vergoeden – en de gebruiker vrijwaren tegen- alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskrach in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de gebruiker daar voor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7.611 BW indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel6:108 BW aan de in dit artikel genoemde persoon.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker draagt geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen door haar beschikbaar gestelde medewerkers mochten veroorzaken aan opdrachtgever of derden. Opdrachtgever dient in voldoende mate verzekerd te zijn tegen aanspraken van derden waar voor opdrachtgever volgens artikel 12 en 13 van de gebruiker zal vrijwaren.
 2. Ook de medewerkers van gebruiker dragen geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen als hiervoor bedoeld. Opdrachtgever is gehouden gebruiker, als ook haar medewerkers ter zake volledig te vrijwaren voor alle directe en indirecte schade(s)
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door haar beschikbare medewerkers zijn aangegaan jegens opdrachtgever of welke derde dan ook.

Artikel 14 Garantie veiligheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtgever is jegens gebruiker verplicht gebouwen, installaties, werktuigen en ander bedrijfsmiddelen waarmee hij de werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en de aanwijzingen te verstrekken, dat medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard en de arbeid gevorderd kan worden. In ieder geval dient te zijn voldaan aan de geldende wettelijke voorschriften onder andere inzake gezondheid, kleding en arbeidsomstandigheden en zo nodig dient opdrachtgever beschermende kleding beschikbaar te stellen.
 2. Zijn de verplichtingen van het eerste lid niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens gebruiker gehouden tot vergoeding van de schade aan de medeweker ten gevolge in de uitoefening van de werkzaamheden overkomen tenzij opdrachtgever het bewijs kan leveren dat de niet nakoming aan overmacht, of de schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de medewerker te wijten is.
 3. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, noch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Niet – overname personeel.

 1. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht aan te gaan brengt gebruiker hier van tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.
 2. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het voor in lid 1 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking is gesteld of in het verleden aan hem ter beschikking is gesteld op basis van huidige of toenmalige opdracht is opdrachtgever aan de onderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 2080 uren minus – op basis van de opdracht – reeds door die medewerker gewerkte uren. Voor werknemers die in dienstverband voor (on) bepaalde tijd hebben bij de uitzendonderneming is bovengenoemde minimaal van toepassing en kan alleen in overleg met de onderneming en een wederzijdse schriftelijke overeenstemming over de t e bepalen periode en/of een overnamebedrag een medewerker worden overgenomen
 3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht binnen 3 maanden nadat diens ter beschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht hiertoe – rechtstreeks of via derden- heeft benaderd als wanneer de aan hem ter beschikking gestelde arbeidskracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 4. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van gebruiker in contact gekomen is met een (aspirant) – arbeidskracht, bijvoorbeeld doordat deze door gebruiker aan hem is voorgesteld en de (potentiële) opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant)- arbeidskracht aangaat zonder dat de ter beschikkingstelling tot stand komt , is die potentiële opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgevers tarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de ter beschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen over 1000 uren.
 5. Voor toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een arbeidskracht verstaan. a) het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst tot aanneming van werk (bijvoorbeeld als ZZP-er) en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de arbeidskracht met dezelfde of ander werk. B) het er beschikking laten stellen van de betreffende arbeidskracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk. C) het aangaan van een arbeidsverhouding door de arbeidskracht met een derde voor hetzelfde of ander werk waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij van de ander is.

Artikel 17 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel 567 34 778
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Heb je een vraag?