fbpx

Schrijf je direct in

Privacystatement

Dit is het Privacy Statement van Bats Uitzendburo. Om u goed van dienst te zijn en om ons
werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Bats Uitzendburo uw
persoonsgegevens.


Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij de verwerking van de
persoonsgegevens. Het doel van Bats Uitzendburo is een succesvolle arbeidsbemiddeling te
laten plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van
een kandidaat verwerken en opslaan in onze database.

Alle gegevens die wij van onze (aspirant) werknemers hebben, worden vertrouwelijk
behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard
dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door ons privacy statement inzichtelijk maken, laten wij zien wat wij doen met jouw
persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken
over “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld Bats Uitzendburo kantoorhoudende aan de
Hoofdweg 22, 8383 EG Nijensleek.

Bezoek van onze websites

Je kan onze website bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden
doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken. Meer hierover
kun je lezen in onze cookieverklaring op de site.


Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere
door:

 1. inschrijving op onze website;
 2. inschrijving op ons kantoor;
 3. inschrijving naar aanleiding van de door jou geplaatste gegevens op digitale publieke
  plaatsen (jobsites etc.), nadat jouw toestemming hiervoor is ontvangen;
 4. aanmelding op een andere wijze bij ons.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?

Ons doel is om arbeidsbemiddeling succesvol te laten plaatsvinden. Hiervoor hebben wij
persoonsgegevens van jou nodig. Maar natuurlijk verwerken wij alleen de gegevens die
noodzakelijk zijn voor het bereiken van ons doel.

 1. Bij het inschrijven van onze kandidaten verzamelen wij:
  • NAW-gegevens;
  • Werkervaring;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Opleiding(en) en cursus(sen);
  • Gewenste beroepen;
  • Gegevens over beschikbaarheid;
  • Kopie ID-bewijs is van toepassing wanneer wij een arbeidsovereenkomst overeenkomen.

   Meer gegevens hebben wij niet nodig om jou te kunnen bemiddelen naar werk.
 2. Als jij via ons aan het werk gaat, verzamelen wij verder nog een aantal (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens. Hiervan zijn er een aantal af te leiden van jouw identiteitsbewijs. Wij verzamelen jouw:
  • Nationaliteit;
  • ID-bewijs;
  • Geboorteplaats;
  • BSN;
  • Bankrekeningnummer;
  • Huwelijkse staat.

   Als werkgever hebben wij een wettelijke bewaartermijn van bovengenoemde gegevens om aan onze verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (o.a. opleidings- en scholingsdoeleinden), voor kwaliteitsdoeleinden (certificering) of voor subsidies aan te vragen dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.

Welke gegevens verstrekken wij aan een opdrachtgever en/of derden?

Indien jij ons toestemming hebt gegeven om jou naar arbeid te bemiddelen, is het ons daardoor toegestaan om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Daarbij worden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat (potentiële) opdrachtgevers in staat zijn om te beoordelen of zij jou willen uitnodigen voor een gesprek en jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben.

Welke gegevens worden aan een potentiële opdrachtgever verstrekt?

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum of leeftijd (indien en voor zover van belang);
 • Opleiding(en) en cursus(sen) (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vanaf het moment dat jij je inschrijft bij ons, geef je ons toestemming om jou te bemiddelen naar arbeid. Wij bewaren jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het moment van inschrijving. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid door ons, worden je gegevens vanaf dat moment direct in ons systeem geanonimiseerd.
 2. Indien je werkzaam bent geweest voor ons, bewaren wij de meeste persoonsgegevens gedurende wat de wettelijke verplichting is om jouw gegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die zich bevinden in de loon- en salarisadministratie, de kopie van jouw identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens

Wij spannen ons voortdurend in en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de bij ons aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van Bats Uitzendburo hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien is met de werknemers van Bats Uitzendburo een geheimhoudingsbeding overeengekomen.

Datalek

Mocht het onverhoopt ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, voorkomen dat anderen onrechtmatig aan jouw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Ook wanneer je een verzoek doet tot correctie of verwijdering zullen wij hieraan, mits wettelijk mogelijk, medewerking verlenen. Het verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor Bats Uitzendburo verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.batsuitzendburo.nl.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact op met Ronald Visser, via info@batsuitzendburo.nl.

Heb je een vraag?